Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Fly og personbil er klimaverstingene

En studie tilknyttet TEMPO-prosjektet tar utgangspunkt i faktiske reiser foretatt globalt i år 2000, og regner ut klimaeffekten per personkilometer avhengig av transportmiddelet som benyttes. 

Hvilke klimagasser som slippes ut og hvor utslippene finner sted avgjør den langvarige og kortvarige klimaeffekten fra transportsektoren, dermed vil også klimaeffekten variere fra transportmiddel til transportmiddel.
– Vi bruker for første gang en klimamodell som regner ut klimaeffekten av alle kort- og langlevde klimagasser, partikler og skydannelse fra transportsektoren – og ikke bare CO2, sier professor Terje Berntsen ved Universitetet i Oslo og CICERO Senter for klimaforskning.

Passasjertransport

For passasjertrafikk er det tog, buss, to- og trehjulinger som har minst oppvarmende effekt på klima både på kort og lang sikt. Siden personbiler er relativt lite energieffektive og har et gjennomsnittlig lavt belegg vil en reise med personbil ha tre ganger så kraftig klimaeffekt som tog eller buss. Om man sammenligner en flyreise og en biltur som er like lang, vil flyturen på kort sikt ha en større oppvarmende effekt enn bilturen. I et langtidsperspektiv har imidlertid bilen like stor eller større klimaeffekt per passasjerkilometer enn flyet.
Grunnen til dette er at kondensstriper og cirrusskyer dannet av flytrafikk har en sterk kortsiktig klimaeffekt. Skyenes oppvarmende effekt, kombinert med flyets CO2-utslipp gjør at en flytur vil ha fire ganger sterkere klimaeffekt enn en biltur de første årene etter utslippene. Denne effekten vil imidlertid avta etter en stund ettersom skyene forsvinner mens CO2-utslippet blir værende i atmosfæren.
Godstransport
Forskningen viser også at når det kommer til frakt av varer, vil flyfrakt øke den globale oppvarmingen med 7 til 35 ganger mer enn ved å flytte de samme varene med en trailer. Å sende varer med skip, varmer opp atmosfæren 35 ganger mindre på lang sikt og fører til og med til en nedkjøling på kort sikt.

Studien konkluderer med at påvirkningen på klimaet varierer over ulike tidsskalaer og at det er viktig å vurdere tidsaspektet når en effektiv klimapolitikk skal utformes. Enkelte komponenter som har en sterk kortsiktig klimaeffekt er også viktige for luftforurensing, mens klassiske klimagasser som CO2 som gir en mer langsiktig oppvarming.

Antall reiser som ble foretatt globalt i år 2000 var om lag 30 billioner personkilometer. Reiser med bil sto for i overkant av halvparten av totalen. Bussreiser sto for 20 prosent, flyreiser for 16 prosent, togreiser for sju prosent og moped for seks prosent. 98 prosent av reisene er drevet av fossile brensler som bensin og diesel.

Studien er publisert i tidsskriftet Environmental Science & Technology