Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Aktuelt

Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Les mer


Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

Les mer


På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Les mer


Klimaeffekten av norske reisevaner

Vi kjører og går ofte, og flyr sjelden. Likevel står flyreisene for en stor andel av oppvarmingen fra reisene våre. De rikeste reiser mest og står for en tredjedel av klimaeffekten fra norske reisevaner.

Les mer


Kartlegger motstand mot avgifter

Mot­vil­je mot å be­ta­le skat­ter og av­gif­ter an­ses som et av de stør­ste hind­re­ne mot im­ple­men­te­ring av ef­fek­ti­ve re­strik­ti­ve kli­ma­til­tak i trans­port­sek­to­ren. Forsk­ning vi­ser imid­ler­tid at mot­vil­jen ikke nød­ven­dig­vis gjel­der sel­ve av­gif­ten som vir­ke­mid­del, men vis­se sider ved den. 

Les mer


Store variasjonar i utslepp frå fly

Det mest drivstoffgjerrige flyselskapet i USA bruker 26 prosent mindre drivstoff enn den verste i klassa, mens sløsaren tjente mest penger. Flyreiser er framleis ein av reisemåtane med størst klimapåverknad per personkilometer sett i forhold til andre reelle alternativ.

Les mer


Folk vil ha rushtidsavgift

(10.04.2012) Et flertall i befolkningen foretrekker rushtidsavgift framfor bomavgift i de store byene, viser CICERO-studie. Men bompenger får også overraskende høy oppslutning i norske storbyer.

Les mer


Visjoner for transportsektoren mot 2050

Miljøverndepartementet arrangerte 8. august 2013 konferansen Norge og veien til lavutslippssamfunnet. Lasse Fridstrøm holdt presentasjonen Visjoner for transportsektoren mot 2050. 

Les mer


Bilar og fly dominerer klimapåverknaden frå reiser

Dei 10 prosent rikaste i Tyskland står for nesten 20 prosent av den totale klimapåverknaden frå reiser. Likevel kjem to-tredelar av klimapåverknaden frå dei breiare middelklassane.

Les mer


Negative nordmenn

Godstransport med tog er populært i Europa. Dette gir politikere handlingsrom til å satse på jernbane. I Norge var de spurte ikke fullt så positive.

Les mer


Noreg slit med å redusere utsleppa

Konklusjonen om at klimaeffekten frå flyreiser er like stor som frå personbilreiser for nordmenn kan overraske. Årsaka er at dei offisielle utsleppstala for norske flyutslepp berre tar for seg innanlandske reiser, skriv artikkelforfattaren. 

Av: Borgar Aamaas, forsker, CICERO

Les mer


Ny plan uten klimamål

Kon­kre­te mål­tall for­plik­ter, mens vage el­ler fler­ty­di­ge mål kan være be­kvem­me for å skju­le mang­len­de fram­gang. Samtidig kan det å være vag gi po­li­tisk hand­lings­rom. Hvor­dan vi­ser det­te seg i Na­sjo­nal trans­port­plan?

Vi­be­ke Nen­seth
fors­ker Trans­port­øko­no­misk in­sti­tutt
(vne@toi.no)

Les mer


Vanskelig vei fram mot karbonfri mobilitet

Transportaktivitet er fremdeles fullstendig fossil, det vil si mer enn 95 prosent karbonbasert. Mens klimagassutslippene i andre sektorer går ned, fortsetter klimagassutslippene fra transport å øke. En klimapolitisk kursendring synes uomgjengelig nødvendig.

Les mer


Fly og personbil er klimaverstingene

En studie tilknyttet TEMPO-prosjektet tar utgangspunkt i faktiske reiser foretatt globalt i år 2000, og regner ut klimaeffekten per personkilometer avhengig av transportmiddelet som benyttes. 

Les mer


Klimapåvirkning fra reiser

Fly, tog eller bil - hva er det beste klimavalget? En ny studie anslår hvordan ulike reisemåter påvirker klimaet.

Les mer


Informasjon som virkemiddel

Kunnskapsbyen Lillestrøm, en bedriftsklynge på Kjeller i Skedsmo kommune, har et godt kollektivtilbud. Likevel velger flesteparten av de ansatte å kjøre egen bil. Forskere fra CICERO Senter for klimaforskning ville finne ut om tilgang til spesialtilpasset informasjon ville få flere til å reise kollektivt til jobb.

Les mer


Bæringer positive til restriksjoner

Forskere tilknyttet Tempo-prosjektet har sett nærmere på aksepten for restriktiv samferdselspolitikk på lokalnivå. De fant at drammenserne er mer negative til restriktive tiltak enn bæringene.

Les mer


Det vanskelige biodrivstoffet

Om biodrivstoff er fornybart, avhenger av hvordan det produseres og hva det produseres av. Biodrivstoff kan være så mangt, men CO2 er og blir CO2.

Les mer


Workshop on Electric and Plug-In Hybrid Vehicles

13.mai arrangerte Tempoprosjektet en workshop om elbiler og plug-in hybrider. Under finner du presentasjonene til nedlasting.

Original text about the workshop, May 13: Electrification is regarded by many as the most promising solution to the greenhouse gas mitigation challenge in the transport sector. California and Norway are two states where electric and plug-in hybrid vehicles have attracted significant attention and obtained non-negligible market shares. The Plug-In Hybrid & Electric Vehicle Research Center of the University of California, Davis, led by Dr. Tom Turrentine, is the hub of collaboration and research on plug-in hybrid and electric vehicles for the State of California. Dr. Turrentine's speech will be supplemented by novel research results, experiences and reflections conveyed to us by leading Scandinavian professionals and researchers.

Les mer


Buss som skinner

Etter lang tids dragkamp mellom bybane- og busstilhengere i Stavanger og Sandnes, har nå regjeringen skåret igjennom. Fremtidens kollektivreiser i regionen skal foregå med buss. Men det blir ikke buss slik vi kjenner den i dag.

Les mer


Hårete mål – for beskjedne virkemidler?

Regjeringen har i klimameldingen (Meld. St. 21 (2011–2012)) satt ambi­siøse mål for reduksjon av klimagassutslippene fra samferdsel. Men monner det?

Les mer


Hva betyr ny kyststamveg for norske klimamål?

Regjeringen har gjort 'prinsippvedtak' om fergefri kyststamveg. Fullt utbygd vil vegen erstatte sju fergesamband mellom Stavanger og Trondheim med bruer og tunneler. Foreløpig virker det som om beslutningen er tatt uten at noen har regnet på hva dette har å si for utslippene fra transportsektoren.

Les mer


Hvilke transportmidler er mest klimavennlige?

Kanskje har du sittet med et kart og lurt på hva som er den mest klimavennlige måten å komme seg fra A til B. Til deg har Tempoforsker Marianne Tronstad Lund dessverre ingen klare svar.

Les mer


Kraftige tiltak nødvendig i byene

Trafikken i Bergen slipper ut over 330.000 tonn CO2 i året. En pakke bestående av dyrere drivstoff, billigere kollektivtransport og dyrere parkering vil knapt påvirke dette tallet, viser beregninger fra Transportøkonomisk institutt.

Les mer


Kamp om kunder kupper klima

Norske byer konkurrerer med hverandre om kunder og investeringer. I denne konkurransen havner trafikkrestriktive tiltak lenger bak i køen. Men hvis byene lykkes i å bli attraktive steder, kan klima likevel bli vinneren til slutt.

Les mer


Ja, vi elsker å fly

Dei sis­te tre åra har fly­tra­fik­ken ut av lan­det auka med 33 pro­sent og innanriksflygingane med 16 pro­sent. 

Les mer


– Skipstrafikken for dårlig regulert

Skips­fart kan i en kort pe­ri­ode bi­dra til mer av­kjø­ling enn tid­li­ge­re an­tatt, men det hjel­per lite så len­ge CO2-ut­slip­pe­ne vok­ser med økt ak­ti­vi­tet. Ut­slipp fra skip er for dår­lig re­gu­lert, me­ner fag­folk. 

Les mer


Tenke det, ønske det, kjøre det

Norges befolkning vokser raskt. Hvordan skal vi hindre at framtidens pendlere og fritidsreisende setter seg bak rattet?

 

Les mer


Lynande godt alternativ?

I januar vart forslag for lyntog presentert med brask og bram, mens interessa var mindre då planar for InterCity kom i februar. Kor klimavennlege desse alternativa framstår, avheng av val som blir tatt ved utrekningane.

Les mer


Videosnutt om transport og klima

I forbindelse med klimauken i Statens vegvesen ble det laget et videoinnslag med TEMPO-stipendiat Marianne Tronstad Lund om klimapåvirkningen fra transportsektoren. Se innslaget på YouTube.

Les mer


Utfordringer i kø

Rundt flere norske byer snegler bilene seg fram i morgenrushet. Forskning viser at flere veier gir mer trafikk, mens lokalpolitikere opplever at restriktive tiltak er upopulære. En ny nettside fra fagmiljøene kan gi lokalpolitikere den kunnskapen de trenger for å sette sammen tiltakspakker som virker.

 

Les mer


Bildelerne

Personbilen gir oss frihet til å reise når og hvor vi vil. Det trenger imidlertid ikke å bety at alle må ha egen bil. I Oslo velger stadig flere å dele. Men storskala satsning på dette krever offentlig støtte.

Les mer


Bra med hogst på kort sikt

Økt uttak av norsk boreal skog til produksjon av biodrivstoff er på kort sikt fordelaktig for klimaet.

Les mer


EU-byer uten bensin- og dieselbiler innen 2050

I vår raste ministere, kommentatorer og nettdebattanter mot at EU ville "forby" bensin- og dieselbiler i europeiske byer innen 2050.

Les mer


Flyreisens kompliserte klimaeffekt

Årlig frakter 23.000 fly over 2,2 milliarder passasjerer kloden rundt, og de fleste i Norge velger fly når vi skal på reise utenfor Norden. Hvilken effekt har disse flyturene for klimaet?

Les mer


Klimaeffekt av biobrensel

Når vi brenner biomasse, tar det mellom ett og hundre år før utslippene av karbondioksid er tatt opp av skogen igjen. I mellomtiden bidrar utslippene til global oppvarming. Nå kan forskere for første gang regne ut hvor mye.

Les mer


California dreamin’?

Det finnes over en milliard biler i verden, og innen tjue år kan antallet være doblet. I California har professor Daniel Sperling blitt utnevnt av Arnold Schwarzenegger til å utforme en transportpolitikk som kan imøtegå de enorme miljøproblemene trafikkveksten kan medføre.

Les mer


Gods på jernbane gir stor klimagevinst

Årlig finner det sted en  halv million grensepasseringer med tyngre lastebiler til Norge. Med bedre jernbaneløsninger vil vi kunne spare brorparten av disse, noe som vil gi stor klimagevinst.

Les mer


Bil varmer opp mer enn fly på sikt

Reiser du med fly, varmer du opp kloden mer på kort sikt enn om du kjører samme distanse alene i en bil. Men på lengre sikt tar utslippene fra en bilreise over som transportsektorens største bidragsyter til global oppvarming.

Les mer


Hvor går veien videre?

Vi trenger ny teknologi. Politikere må tilrettelegge. Atferden vår må endres. Kanskje verdiene våre må endres også. Veien til et karbonfritt transportsystem er ikke ferdig lagt. Og når vi vil finne fram, er det ingen som vet. Men de fleste er enige om at det haster.  

Les mer


Presentasjoner TEMPO-konferanse

Last ned presentasjonene fra TEMPO-konferansen “Policy Change for Sustainable Transport - New Policy Instruments and Modes of Governance”.

Les mer


Tre positive effekter på én gang

Ved å redusere menneskeskapte utslipp av klimagasser og partikler som har kort levetid i atmosfæren – som metan og sot – kan global oppvarming reduseres betraktelig de neste tiårene, samtidig som det vil gi positive helseeffekter. I tillegg kan forskere måle effekten av utslippsreduksjonene og forbedre klimamodellene.

Les mer


Miljøkrav for biodrivstoff på vei

Utredningen Klimakur legger opp til at halvparten av kuttene i transportsektoren skal tas med biodrivstoff, selv om dette er omdiskutert. Et forslag til miljøkrav for biodrivstoff er på trappene.

Les mer


Oppsummering av konferansen om høyhastighetstog mai 2010

Samferdselsdepartementet ga i vår Jernbaneverket i oppdrag å utrede høyhastighetstog i Norge. I den sammenheng arrangerte TEMPO-prosjektet i mai en internasjonal konferanse om høyhastighetstog for å forsøke å belyse noen sentrale problemstillinger rundt et slikt prosjekt. 

Les mer


Tøff Klimakur for transportsektoren

– Skal vi klare utslippskutt i transportsektoren slik det skisseres i Klimakur-rapporten må det kraftige og samtidig smarte virkemidler til, sier Steffen Kallbekken fra CICERO Senter for klimaforskning.

Les mer


Dyre utslippskutt med raskere tog

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket i oppdrag å utrede høyhastighetstog i Norge. Forskningsprosjektet TEMPO invitererte i mai nasjonale og internasjonale eksperter til å diskutere temaet.

Les mer


Sier ja til høyere drivstoffavgifter

Over halvparten av nordmenn sier at de gjerne vil øke drivstoffavgiften med nærmere en krone hvis de vet at pengene går til miljøformål. Miljøøkonom Michael Hoel er ikke overrasket.

Les mer


Grønn optimisme møter finans- og handelskrise

Liberaliseringen av det europeiske jernbanemarkedet er et av de størst sosiale eksperimentene i Europa i dag.

Les mer


Tiden og veien

Det finnes mange tiltak og virkemidler som skal styre oss over på miljøvennlige transportalternativer. Alle tiltak er imidlertid ikke like effektive.

Les mer


Klimaeffekten av ulike transportvalg

Hvordan regner vi ut klimaeffekten av våre transportvalg? Og hvordan påvirker det regnestykket om en også tar hensyn til antall passasjerer, avstanden man reiser og hvilket brennstoff man bruker?

Les mer


Bergen i krise – noe å lære av?

«Ikke noe negativt sagt om straks- eller krisetiltakene i Bergen. Det er bare så synd at tiltakene ikke er blitt satt inn i en større sammenheng på et langt tidligere tidspunkt i byens utviklingshistorie,» skriver innsendere av debattinnlegget.

Les mer


Transportsektorens klimaeffekt

Bil, fly, båt eller buss? Hva skal en velge for å reise mest klimavennlig? Dette er noe av det forskerne i Tempo prøve å finne ut av.

Les mer


Kortsiktighet mer miljøfarlig enn biodiesel

I november valgte Regjeringen å avgiftsbelaste biodiesel. Hvilke konsekvenser kan vedtaket få, og er ikke biodiesel miljøvennlig likevel?

Les mer